Search
Search

 

Algemene voorwaarden MasterFundamentals B.V.

 

Onderstaande vormen de Algemene voorwaarden waarmee koper akkoord gaan bij het boeken van de masterclass.

Door deze overeenkomst te accepteren, of door middel van het elektronisch afvinken van de voorwaarden of door het ondertekenen van een opdrachtbevestiging of door toegang te krijgen tot het educatieve materiaal van MasterFundamentals B.V. als gebruiker, opdrachtgever of beheerder van de opdrachtgever, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

1. Definities

• Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, met wie MasterFundamantals B.V. een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan inzake het leveren van haar Dienstverlening.
• MasterFundamentals: MasterFundamentals B.V. is geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer 83581650
• Inlogaccount: Uniek gebruikersaccount om gebruik te maken van de service van MasterFundamentals via de online leeromgeving.
• Gebruiker: een ieder die via de opdrachtgever toegang heeft gekregen tot de service van MasterFundamentals via de externe leeromgeving.
• Partijen: MasterFundamentals en Opdrachtgever worden in deze Overeenkomst elk een “Partij” en samen de “Partijen” genoemd.

2. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten, offertes en de uitvoeringen daarvan tussen Partijen.

3. Orders

Masterclasses kunnen worden geboekt via de webshop van MasterFundamentals.nl of via akkoord op een offerte toegezonden door een vertegenwoordiger van MasterFundamentals. Wanneer u een inschrijving voor één of meerdere masterclasses indient impliceert dat dat u een aanbod doet aan MasterFundamentals om u te boeken voor de door u geselecteerde cursus. Na uw boeking ontvangt u een geautomatiseerde samenvattende e-mail met uw selectie aan masterclasses. MasterFundamentals accepteert uw aanbod door uw boeking in het MasterFundamentals-systeem in te voeren en u een bevestigingsemail te versturen.

4. Betaling

De betaling van de masterclass(es) kunnen op het moment van boeken worden gedaan via via het beveiligde online betalingsproces van Mollie (waar ook Ideal betaling mee mogelijk is) als u zich in de Nederland of België bevindt. Anders, in het geval het om meerdere gebruikers gaat, kunnen ze worden betaald per toegezonden factuur door een vertegenwoordiger van MasterFundamentals. In alle gevallen moet de betaling vóór aanvang van de masterclass(es) zijn ontvangen.

Eventuele omzetbelastingen (BTW) worden in rekening gebracht tegen het toepasselijke tarief, afhankelijk van het product en / of de klant.

5. Herroepingsrecht

Indien de klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

6. Onze dienstverlening

• MasterFundamentals biedt educatieve producten en diensten in de vorm van een digitale masterclasses bestaande uit verschillende lessen. De gebruiker krijgt via de externe online leeromgeving toegang tot de masterclass waarvoor deze zich heeft ingeschreven of waarvoor de Opdrachtgever een inlogaccount heeft aangemaakt.
• De opdrachtgever en/of gebruiker heeft één jaar toegang tot de masterclass(es) gerekend vanaf het moment van de bevestiging van de boeking door MasterFundamentals.
• De gebruiker kan uitsluitend met een internetaansluiting (3G, 4G, 5G of Wifi) gebruik maken van onze dienstverlening.
• Gebruiker mag niemand anders toegang geven tot de masterclass(es) op het inlogaccount. M.a.w. het delen van inlogaccounts is niet toegestaan.
• De opdrachtgever zal MasterFundamentals de opdracht geven een uitnodiging te sturen aan de gebruiker om een inlogaccount aan te maken.
• Als MasterFundamentals constateert dat er misbruik gemaakt wordt van een inlogaccount door meerdere gebruikers dan staat het haar vrij de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.

7. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

• MasterFundamentals aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor iemand die handelt naar aanleiding van informatie in, of meningen geuit over, het lesmateriaal bij de masterclass(es). De geuite meningen zijn die van individuele docenten en niet noodzakelijk die van MasterFundamentals.
• MasterFundamentals geeft geen garantie op de werking van de computersystemen en netwerken die worden ingezet om toegang te krijgen tot de masterclass(es).
• MasterFundamentals spant zich altijd in om de dienstverlening en werking van de online leeromgeving correct te laten verlopen. Als er toch sprake is van een onderbreking of oponthoud in de levering dan geeft dat de opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Noch geeft dat de opdrachtgever recht op opschorting of verrekening van betalingsverplichtingen jegens MasterFundamentals.
• Opdrachtgever verklaart MasterFundamentals niet aansprakelijk te stellen voor claims van de Opdrachtgever die voortvloeien uit het gebruik van de Dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart MasterFundamentals voor iedere aanspraak of claim van derde partij(en) die voortkomen uit of door het gebruik van onze dienstverlening.

8. Garantie en disclaimer

MasterFundamentals zorgt ervoor dat al onze educatieve producten ijverig en op een goede, vakkundige, tijdige en professionele manier worden geleverd via de online leeromgeving. De masterclasses worden gegeven zoals beschreven staat op de website.

9. EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Al het educatieve materiaal in de masterclass(es) is eigendom van MasterFundamentals. Alle intellectuele eigendomsrechten op al het beschikbare materiaal, inclusief het ontwerp, de afbeeldingen en de tekst van alle gedrukte materialen en de audio en video van alle masterclasses, zijn eigendom van MasterFundamentals. Wanneer u toegang krijgt tot één of meerdere masterclasses, krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om het educatieve materiaal te gebruiken. Geen enkel materiaal dat aangeboden wordt mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, geüpload, gepost, weergegeven of ernaar gelinkt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toestemming van MasterFundamentals. Elk dergelijk gebruik is ten strengste verboden en vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van MasterFundamentals.

10. Bescherming persoonsgegevens

MasterFundamentals voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied aan de bescherming van persoonsgegevens. In het Privacybeleid van MasterFundamentals staat omschreven welke persoonsgegevens MasterFundamentals verwerkt evenals alle informatie met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens en uw rechten.

11. Geschillen

• Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen exclusief aan de rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

12. Overige bepalingen

• Integraal onderdeel van de algemene voorwaarden zijn ook de voorwaarden en het privacybeleid van onze externe online leeromgeving Thinkific. Deze zijn via deze links te raadplegen:
https://www.thinkific.com/privacy-policy/
https://www.thinkific.com/terms-of-service/

MasterFundamentals (onderdeel van BookTalks), 15 april 2021 is geregistreerd in het hander

MasterFundamentals

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief met tips, nieuws, artikelen en meer.

Door je aan te melden geef je toestemming dat we je gegevens gebruiken om je toegang te geven. Zie ons Privacybeleid

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief met tips, nieuws, artikelen en meer.

Door je aan te melden geef je toestemming dat we je gegevens gebruiken om je toegang te geven. Zie ons Privacybeleid